fbpx
Alienum phaedrum torquatos nec eu, vis detraxit periculis ex, nihil expetendis in mei. Mei an pericula euripidis, hinc partem.
Вече имате регистрация? Влезте и качете нова кауза »
 

Общи условия

Общи условия на кампания „България дарява“

Настоящият документ определя реда и условията за провеждане на кампанията „България дарява“ (Кампанията) и регламентира отношенията между Организаторите и организациите, участници в Кампанията.

Организатори на Кампанията

Кампанията се организира по инициатива на 12 организации с нестопанска цел, приели Меморандум за реализиране на съвместна инициатива „България дарява“ на 1 декември 2017 г. с основни цели:

 • Да се популяризира дарителството в страната;
 • Да мотивира повече хора да даряват;
 • Да се повиши доверието към неправителствените организации (НПО);
 • Да се повиши капацитетът на НПО в България да представят каузите си и да набират средства.

Организатори на Кампанията са:

 1. Български дарителски форум
 2. Български център за нестопанско право
 3. Български фонд за жените
 4. Българско дружество за защита на птиците
 5. Международна награда на херцога на Единбург-България
 6. Национална мрежа за децата
 7. Център за приобщаващо образование
 8. Фондация „Заслушай се“
 9. Фондация „Светът на Мария“
 10. BCause: в помощ на благотворителността
 11. WWF – Световен фонд за дивата природа, Дунавско-Карпатска програма България
 12. УНИЦЕФ България

В Кампанията може да се включат и други организации, които споделят целите и принципите на Кампанията и се ангажират да прилагат правилата и регламента на Кампанията.

Срок на провеждане

Кампанията се провежда всяка година в периода от 22 до 31 март включително.

Условия за участие в Кампанията. Кой може да се включи в кампанията „България дарява“?

За участие в кампанията се допускат следните типове организации:

 1. Организации, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, които са регистрирани в обществена полза;
 2. Читалища;
 3. Училищни настоятелства с регистрация по ЗЮЛНЦ;
 4. Междуправителствени организации (УНИЦЕФ и т.н.)

Организации, които няма да бъдат допуснати за участие в кампанията, са:

 1. Юридически лица, регистрирани по Търговския закон
 2. Здравни заведения
 3. Политически партии и/или организации, обвързани с политически партии
 4. Държавни и местни власти

Организацията, която желае да участва в кампанията, трябва да отговаря и на следните критерии:

 1. Репутация и надеждност;
 2. Мисията на организацията и дейностите й да съответстват на общите ценности толерантност и недискриминация и да изключват расизъм, призиви към насилие и политическа пропаганда;
 3. Да има собствена интернет/facebook страница, на която са представени целите и дейността й, както и съставът на управителния орган на организацията и контакти на оперативния екип;
 4. Да има актуални канали за набиране на дарения – банкова сметка, дмс, виртуален пос терминал, epay, pay pal, кампания в дарителска платформа и т.н.
 5. Да има публичност на осъществените дейности в медии и/или онлайн или качен онлайн отчет за годините на съществуване; за организации на повече от 3 години – да има публикувани годишни отчети за дейността и финансови годишни отчети;
 6. Да има организационен капацитет за изпълнение на ангажиментите й в рамките на кампанията „България дарява“ – план за провеждане, отговорник, материален и финансов ресурс.

Каузите, с които организациите участват в кампанията, трябва да отговарят на следните критерии:

 1. Съответстват на общите ценности толерантност и недискриминация и изключват расизъм, призиви към насилие и политическа или религиозна пропаганда;
 2. Обвързани са с мисията и основните цели на организацията;
 3. Не са обвързани с партийни идеи и цели;
 4. Допринасят за постигане на положителна промяна и ефект за развитие на обществото и околната среда;
 5. Не представляват по своята същност кампании за набиране на средства в полза на едно лице (напр. лечение,индивидуална стипендия, индивидуален проект);
 6. Нямат за цел разпределяне на печалба;
 7. Предполагат реализиране и постигане на междинни резултати в рамките на 12 месеца след старта на кампанията „България дарява“.

Механизъм на Кампанията

Етапи на организиране и провеждане на годишните издания на Кампанията:

 1. Организационен етап – включва изработване на визия и комуникационни материали от Организаторите, кандидатстване и подготовка на организациите, участници в Кампанията, в т.ч. и планиране на съпътстващи събития и дейности за популяризиране.
 2. Кандидатстване за включване в кампанията
  • Организацията-кандидат трябва да оформи желанието си да се включи в Кампанията в он-лайн форма, в която описва една своя кауза или дейността си, като упоменава за какво ще се изразходват набраните от Кампанията средства. Срокове за кампанията:
   • До 15 декември 2019 г. – заявление за участие в кампанията;
   • До 15 януари 2020 г. – одобрение на всички кандидатури;
   • От 1 март – активна комуникация за предстоящата кампания;
   • От 22 март до 31 март 2020 г. – България дарява (ежедневна отчетност за набраните средства);
   • До 20 април 2020 г. – всяка организация-участник обявява точната сума на набраните средства;
   • До 1 октомври 2020 г. – отчет за изразходване на средствата и постигнатите резултати.
  • Организацията-кандидат трябва да приложи към момента на кандидатстване за участие в кампанията следните документи, удостоверяващи покриване на критериите за участие:
   1. Документ, показващ правната форма – прикачен
   2. Копие на устав на организацията – прикачен със заличени лични данни /ако има такива/
   3. Годишен финансов отчет за последната година
   4. Регистрационна форма за участие в кампанията „България дарява“
  • Комисия за одобрение на кандидатури за участие на организации в Кампанията прави преглед на подадената информация и документи. Комисията взима решения с обикновено мнозинство.
  • Оценката на кандидатурите се извършва на 2 етапа – оценка на административно съответствие на организацията и оценка за съответствие с останалите критерии на Кампанията.
  • При необходимост, Комисията може да изисква допълнителни документи, за да разгледа и прецени допустимостта на организацията и каузата.
  • Организациите трябва да заявят своето желание за участие за всяка годишна кампания. За целта е необходимо да актуализират регистрацията на организацията (ако има промени) и да попълнят информация за следващата/новата си кауза. Неодобрените през предходната кампания организации може да кандидатстват отново.
  • Одобрените организации – участници получават от Организаторите:
   • достъп до сайта на Кампанията и възможност за управление на част от съдържанието в техния профил;
   • методическа подкрепа и насоки за по-ефективно представяне и участие в Кампанията;
   • визуални материали с основните елементи на Кампанията.
 3. Подготвителен етап – Основната комуникация стартира на 1 март, когато се промотира кампанията България дарява.
 4. Основен етап – провежда се в рамките на седмицата 22.03. – 31.03. и включва активно популяризиране на каузите и организациите, участници в Кампанията, за мобилизиране на подкрепа и набиране на средства (реализиране на плана със събития). Основният комуникационен канал на Кампанията е уеб страницата www.bulgariadariava.bg
 5. Финален етап – обобщаване и популяризиране на резултатите, постигнати в Основния етап на Кампанията.

Инициаторите имат правото да изключат от кампанията всяка организация, която не спазва настоящия регламент. Решението се взима от Комисията с мнозинство

Ангажименти и отговорности на Организаторите на Кампанията

 1. Организаторите на Кампанията планират ежегодното издание на Кампанията, като са в основата на разработването на основните й комуникационни елементи.
 2. Организаторите излъчват Комисия за одобрение на кандидатури, която прави текущ преглед на постъпилите кандидатури и взима решение за включване на организации, участници в Кампанията. Комисията се състои от поне 5 члена, номинирани от организаторите, като една организация не може да номинира повече от един кандидат.
 3. Разработват и предоставят за ползване научастниците в Кампанията на промоционални и други материали.
 4. Представят и популяризират Кампанията.
 5. Представят текущите и крайните резултати от Кампанията.

Ангажименти и отговорности на организациите, участници в Кампанията

 1. При включването с в Кампанията организациите се съгласяват да спазват правилата на за комуникация, отчетност и взаимодействие с всички участници в нея.
 2. Организациите, участници в Кампанията използват етични модели на поведение, като не се допуска публично критикуване на останалите участници с цел злепоставяне и ползване на облаги (сравнителна реклама).
 3. Организациите, участници в Кампанията се ангажират да не провеждат подвеждаща или измамна реклама на своята кауза/дейност.
 4. Организациите, участници в Кампанията ежедневно обявяват приходите от дарения (включително привлечени доброволци, партньори и др.) в рамките на Кампанията, и окончателно обявяват точната сума на набраните средства и останалите привлечени ресурси в срок до 2 седмици след приключването й.
 5. При неочаквани обстоятелства, които изискват промяна на целта или са довели до промяна в статута на организацията, тя следва да уведоми своевременно Организаторите на Кампанията, както и своите съмишленици и дарители.
 6. Организациите, участници в Кампанията, прилагат обща визия в периода на Кампанията. Всяка организация, която се включи, ще промотира освен своята кауза и кампанията „България дарява“.
 7. Организациите се задължават да спазват авторските права за използваните материали и преотстъпват на „България дарява“ правото на ползване на материалите, използвани в рамките на Кампанията.
 8. Организациите се задължават да благодарят на своите дарители.
 9. Организациите се задължават да публикуват отчет за начина на изразходване на набраните дарения по време на „България дарява“ до 1 октомври на същата година.
 10. Организациите се задължават да определят лице за контакт с организаторите, което да отговаря на техните запитвания в раките на до 2 дни.

Комуникация

 1. Всички участници в Кампанията прилагат и използват по недвусмислен начин основните комуникационни елементи на Кампанията: лого, слоган и други ключови послания, предоставени от Организаторите, като не ги променят по вид, форма и същност.
 2. Комуникационните елементи и участието на организациите в Кампанията са поставени на видимо място на официалните уеб страници и в организационните профили на участниците в социални мрежи.
 3. Организациите – участници в Кампанията не се ангажират и не говорят от името на Организаторите относно процеса и резултатите от провеждането на Кампанията, освен в случаите когато писмено не са упълномощени от Организаторите.
 4. Организациите – участници в Кампанията ползват активно уеб страницата на Кампанията за популяризиране, както на своята кауза, така и за постигане целите на Кампанията.
 5. Уеб страницата на Кампанията следва да се използва като основен, но не и единствен комуникационен канал за популяризиране и мобилизиране на подкрепа. Организациите се ангажират да промотират активно Кампанията, като използват креативни механизми за привличане на съмишленици и дарения.

Други условия

 1. Забранено е публикуването на реклами на компании на уеб страницата на Кампанията. Организациите – участници в Кампанията, които имат сред своите съмишленици и дарители компании, могат да ги споменават в представянето си и в отчета за постигнатите резултати.
 2. Повторно включване в кампанията – за участие в следващо издание на Кампанията се допускат организации, които са приложили принципите и спазили Регламента на Кампанията в предходното й провеждане. Съществен елемент имат навременната отчетност, ясно споделените резултати и изразената признателност към съмишленици и дарители.
Можеш да регистрираш своята организация и кауза тук: